Merenje protoka interneta online dating

U pitanju je flash animacija koja je bila jako popularna.

Nazalost taj internet provajder se ugasio tako se to se zamerio Telekomu Srbija.

Sigurnost i tačnost informacija koje KORISNIK razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta; f.

Štetu koja nastane za KORISNIKA ili treće lice usled povrede KORISNIKOVE obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu; g.

U ugovorima koje je Mad Net zaključio sa korisnicima pre stupanja na snagu ovih Opštih uslova, odnosno, ukoliko je postojećim Ugovorom minimalno trajanje ugovorne obaveze definisano različito/na drugačiji način u odnosu na odredbe kojima se isto reguliše ovim Opštim uslovima, minimalnim trajanjem ugovorne obaveze smatraće se prvi period na koji je navedeni Ugovor zaključen.

MADNET se obavezuje da će, na zahtev KORISNIK-a u što kraćem roku i o svom trošku, organizovati ispitivanje tehničkih mogućnosti povezivanja KORISNIKA na mrežu MADNET.

Ispitivanje tehničkih mogućnosti podrazumeva merenje signala od lokacije kod KORISNIKA do najbliže tačke povezivanja na mrežu MADNET.

Kontatirani smo od strane francuske firme n Perf kako bismo testirali aplikaciju koja je pisana kompletno u HTML5 jeziku.

Preduslov za korišćenje svih usluga koje nudi MADNET, predstavlja priključuje na komunikacionu mrežu MADNET, koji predstavlja platformu za pružanje svih ostalih Usluga elektronskih komunikacija (u daljem tekstu: Usluga).

Leave a Reply